PR Administrator (งานธุรการด้านประชาสัมพันธ์)

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

  • จัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร และ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ให้เป็นระเบียบ เรียกใช้งานได้ถูกต้องรวดเร็ว
  • จัดเตรียมเอกสารและสิ่งของที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เช่น งานแถลงข่าว การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  • อำนวยความสะดวกในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เช่น ร่วมงานแถลงข่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนและลูกค้า ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
   รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน ในรูปแบบต่าง ๆ
  • ประสานงานกับสื่อมวลชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง
  • ประสานงานกับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สนับสนุนการทำงานต่าง ๆ ของทีม ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การค้นหาข้อมูล ฯลฯ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ
  • มีไหวพริบ พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถในการจัดระเบียบงานและเอกสาร ละเอียด รอบคอบ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่าง ๆ ได้ดี
  • พิมพ์งานคล่อง ใช้เครื่องมือสำนักงานได้ดี สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และทำงานออนไลน์ได้ว่องไว
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความตรงต่อเวลาสูง
   ระดับความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ดี หากใช้โปรแกรมด้านงานออกแบบ กราฟฟิก หรือตกแต่งภาพ เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ